Maya - 마야 얼굴 모델링 와이어있는 이미지로 직접모델링 하기 Jesker Life

앗 한달동안 이 모양...ㅋㅋㅋ 다른 과제들을 하느냐....ㅋ

아직 저에겐 손과 발은 어려워욧!

                              ↓이미지 플레인 소스 (출처  : 구글링...)


                                                                                이 사이는 어떻게 줄이는거죠? 

덧글

댓글 입력 영역